|
haytatu

haytatu

ピッタリ 943|Good 1,326

自己紹介

にゃー

分野ごとのレベル

(登録分野 23)
 • 昆虫
  Lv.5|ピッタリ 355 (ピッタリ率 35%)
 • クイズ
  Lv.4|ピッタリ 220 (ピッタリ率 35%)
 • 雑学
  Lv.4|ピッタリ 139 (ピッタリ率 24%)
 • 大喜利
  Lv.3|ピッタリ 53 (ピッタリ率 14%)
 • なぞなぞ
  Lv.3|ピッタリ 70 (ピッタリ率 36%)
 • 雑談
  Lv.3|ピッタリ 34 (ピッタリ率 18%)
 • パソコン
  Lv.3|ピッタリ 51 (ピッタリ率 30%)
 • Excel
  Lv.3|ピッタリ 53 (ピッタリ率 37%)
 • 漢字
  Lv.2|ピッタリ 19 (ピッタリ率 22%)
 • 宇宙
  Lv.2|ピッタリ 19 (ピッタリ率 32%)
 • Microsoft Office
  Lv.2|ピッタリ 18 (ピッタリ率 33%)
 • 文房具
  Lv.2|ピッタリ 10 (ピッタリ率 25%)
 • スマートフォン
  Lv.2|ピッタリ 6 (ピッタリ率 16%)
 • 100均
  Lv.2|ピッタリ 6 (ピッタリ率 20%)
 • LINE Q
  Lv.1|ピッタリ 2 (ピッタリ率 6%)
 • アプリ
  Lv.1|ピッタリ 3 (ピッタリ率 10%)
 • Lv.1|ピッタリ 4 (ピッタリ率 18%)
 • Android
  Lv.1|ピッタリ 2 (ピッタリ率 15%)
 • Xperia
  Lv.1|ピッタリ 1 (ピッタリ率 11%)
 • プログラミング
  Lv.1|ピッタリ 4 (ピッタリ率 80%)
 • 天然石
  Lv.1|ピッタリ 3 (ピッタリ率 75%)
 • Windows
  Lv.1|ピッタリ 1 (ピッタリ率 33%)
 • XperiaZシリーズ
  Lv.1
 • @tagName
  Lv.@level|ピッタリ @selectedAnswerCnt (ピッタリ率 @selectedAnswerRate%)